වන්නිගේ කතාව – විජය පරිගණක – February 2004

වන්නිගේ කතාව

Wijeya Pariganaka LogoWijeya Pariganaka ICT magazine published this story about Mr. Wanni in its February 2004 issue. This article was originally written by Wanni himself to his webpage and translated into Sinhala for Pariganaka ICT magazine by Nileema Rahubaddha.

වන්නිගේ  කතාව
වන්නිගේ කතාව
වන්නිගේ  කතාව
වන්නිගේ කතාව
වන්නිගේ  කතාව
වන්නිගේ කතාව