අධ්‍යාපන ඇමති කාලයේ ධවල පත්‍රිකාවක් ගෙනත් නිදහස් අධ්‍යාපනය විනාශ කරන්න හැදූ අය ගැන ජනතාව හොඳින් දන්නවා. – Dinamina – June 5, 2007