எங்களை தொடர்பு


Postal Address:

Horizon Lanka Foundation
No 125, Left Bank
Mahawilachchiya
Anuradhapura
Sri Lanka
50022

Mobile 1 Local: 077-7702678
Mobile 1 IDD: 0094-77-7702678


Mobile 2 Local: 071-8508537
Mobile 2 IDD: 0094-71-8508537

Fixed Line Local: 025-7223382

Fixed Line IDD: 0094-25-7223382

e-Mail: info@horizonlanka.org

Web: www.horizonlanka.org


 

உங்கள் பெயர் (தேவை)

உங்கள் மின்னஞ்சல் (தேவை)

பொருள்

உங்கள் தகவல்