சான்றுகள்

இந்த ஹாரிசன் இலங்கை அலங்கரித்தார் யார் வெளிநாட்டு தொண்டர்கள் சான்றுகள் உள்ளன. எங்கள் 50 வது தன்னார்வ இப்போது நாம் தொகுத்து மூலம் எங்கள் முதல் வெளிநாட்டு தன்னார்வ மிஸ் Marissa சார்லஸ் (ஐக்கிய ராஜ்யம்) டிசம்பர் 2004-ல், வருகையை கொண்டு, திரு நிக்கலை Shalygin (ரஷ்யா.) நாம் மிக உயர்ந்த தன்னார்வ வாக்குப்பதிவு இந்த ஆண்டு நாம் 21 தொண்டர்கள் வழங்கினார் என பதிவு இந்த ஆண்டு இப்போது. நாம் விரைவில் அவர்கள் தயாராக மற்ற சான்றுகள் புதுப்பிக்க வேண்டும்.

 

No posts found.